Kullanım Koşulları

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 

  1. Taraflar

 

  1. a) avukatkartviziti.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mebusevleri Mah. Şerefli Sok. No:25/2 Çankaya/Ankara adresinde mukim Temizweb Yazılım Hizmetleri San. ve tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle Temizweb olarak anılacaktır).

 

  1. b) avukatkartviziti.com internet sitesine üye olan avukatlar (Üye).

 

  1. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu sözleşmenin konusu Temizweb’in sahip olduğu internet sitesi www.avukatkartviziti.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Üye, www.avukatkartviziti.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Temizweb’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Temizweb, üyenin avukat olmaması yahut avukat olmasına rağmen verdiği bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması en azından bu hususta haklı şüpheleri olması durumunda üyenin üyeliğini ihtara gerek olmaksızın sona erdirecek olup, üye tarafından ödenen ücret ise iade edilmeyecektir.

 

3.2. Üye, kendisi tarafından oluşturulan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Temizweb’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı sorumluluğu olmadığı gibi, Temizweb’in üyeye karşı söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye www.avukatkartviziti.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, www.avukatkartviziti.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. www.avukatkartviziti.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve kendileri tarafından yazılan bilgilerdir. Bu görüş, düşünce ve verilen bilgilerin Temizweb ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Temizweb’in üyenin beyan edeceği fikir, görüş, hizmet ve beyanlar nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. Üye, kayıt olurken verdiği bilgiler ile üye olduktan sonra dijital kartvizitine ekleyeceği diğer bilumum bilgilerin doğru olduğunu ve avukatkartviziti.com’da halka açık olarak yayınlanacağını bildiğini ve kabul ettiğini işbu sözleşmeyi onaylamakla peşinen kabul eder.

 

3.7. Temizweb, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.avukatkartviziti.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Temizweb’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.9. İşbu kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Temizweb’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Temizweb’in üyeye karşı kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.10. Temizweb’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Temizweb’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.11. www.avukatkartviziti.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Temizweb mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.12. Temizweb tarafından www.avukatkartviziti.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.13. Temizweb web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.14. Temizweb, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.15. Temizweb, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.16. Taraflar, Temizweb’e ait tüm bilgisayar ve internet kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’ya uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.17. Temizweb, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

3.18. Temizweb, fiyatlar ve sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 

3.19. Temizweb, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

3.20. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

3.21. Temizweb, www.avukatkartviziti.com web sitesi üzerinden vermiş olduğu hizmetle kesinlikle aracılık faaliyeti yapmayı üstlenmemiş olup, Avukatlık Kanunu ve  sair diğer mevzuatlar çerçevesinde hizmet vermektedir. İlgili web sitesi tamamen üye olan avukatların fiziki kartvizit yerine dijital kartvizit oluşturduğu ve vatandaşların da söz konusu avukatların bilgisine ulaşacağı sistemi üzerine kurulu olup, üyelerin hiçbir şekilde web sitemiz üzerinden vekalet ilişkisi kurmasına müsaade edilmemektedir. 

 

3.22. Üye, kendisi ile iletişime geçen vatandaş ile arasında oluşacak hukuki ihtilaftan tamamen kendisi sorumlu olup, üye avukatın vatandaşa verdiği bilgiler sitemiz tarafından telkin edilen yahut kabul edilen bilgiler değildir. Bu husustaki tüm sorumluluk üye avukata aittir.

 

  1. Sözleşmenin Feshi

 

4.1. İşbu sözleşme üyenin üye olmasıyla birlikte 1 yıl süreli olup, her yıl üyenin isteği ile ücretli paketlerde ise ücretin ödenmesi üzerine 1 yıl süre ile tekrar yenilenebilecektir.

 

4.2. Üyenin ücretli paketlerde üyeliğini 1 yıl dolmadan iptal ettirmek istemesi durumunda geriye kalan süre için ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

4.3. Temizweb, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi yahut ücretli paketlerde üyelik süresi bitmesine rağmen yeni başlayacak yıl için ücretini ödememesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

  1. Yetkili Mahkeme

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

  1. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.